Jump to content

Darbo Kodeksas [BENDROSIOS NUOSTATOS]


Rekomenduojami pranešimai

67Bh2CI.png

I.      Straipsnis. Kodekso įsigaliojimas
1.   Ši redakcija įsigalioja nuo 2022 – 03 – 27.

II.    Straipsnis. Kodekso pakitimai
1.   Pridėta taisyklė įsigalioja nuo žymoje pateiktos datos.
2.   Pakeista taisyklė įsigalioja praėjus vienai parai nuo paskutinės modifikavimo datos.
3.   Kiekvienas taisyklės pridėjimas ar pakeitimas atitinkamai bus pažymimas žemiau nurodyta tvarka:
Pridėjimas – N;
Pakeitimas – PAKEISTA;

III.   Straipsnis. Kodekso pritaikymas
1.   Šis kodeksas galioja visiems darbuotojams, kurių darbas reikalauja direktoriaus pakvietimo.
2.   Šis kodeksas taip pat galioja darbų valdžiai (direktoriams ir pavaduotojams).

 

DARBŲ SU DIREKTORIAUS PAKVIETIMŲ KODEKSAS

I.       Straipsnis. Direktorių pareigybė

1.   Direktorius į pareigas skiriamas viešojo konkurso būdu.
2.   Išskirtiniais atvejais, direktorius į pareigas skiriamas abipusio susitarimo būdu:
      a.    Pirmininkai suranda pareigoms tinkantį kandidatą, kuris turi patvirtinti siūlymą, bei laikytis nustatytų šio kodekso normų.
      b.    Kandidatas, kuris sutinka su pirmininkų nurodytomis sąlygomis būna skiriamas į pareigas.
3.   Darbe nesant direktoriui, jo visas atsakomybes (išskyrus – pelno valdymą) perima jo pavaduotojas.
4.   Darbe nesant direktoriui ir neturint pavaduotojo, skiriamas pirmininkų paskirtas laikinasis vadovas, atliekantis direktoriaus pavaduotojo pareigas.

II.     Straipsnis. Konkursų tvarka
Žaidėjas, norintis pretenduoti į direktoriaus pareigas, toliau – kandidatas:
1.   Privalo susipažinti su konkurso informacija forume esančioje direktorių rinkimų skiltyje.
2.   Turi dalyvauti pirmininkų paskelbtame konkurse.
3.   Esant keliems direktoriaus rinkimams - pildyti tik į vienas direktoriaus pareigas.
4.   Privalo žinoti direktoriaus taisykles, bei kitą svarbią informaciją.
5.   Direktorius išrenkamas praėjus dvejoms paroms nuo rinkimų paskelbimo [19:00H]. Ši taisyklė taikoma tuo atveju, kai anketoje nėra nurodyta rinkimų termino pabaiga. PAKEISTA
6.   Kiekvienas kandidatas yra vertinamas pagal šiuos kriterijus:

 •       a.    Motyvacinis laiškas – 40%;
 •       b.    Aktyvumas projekte – 20%;
 •       c.    Elgesys projekte ir už jo ribų – 25%;
 •       d.    Vadovavimo patirtis – 15%;
 •       e.    Bendravimo manieros _ 25%;

 

 

III.   Straipsnis. Vadovų funkcijos

Darbų vadovai, toliau – direktoriai ir pavaduotojai privalo:
1.   Organizuoti kasdieninę darbo veiklą, kad būtų įgyvendinami darbo tikslai, bei pasirūpinta visomis atsakomybėmis.
2.   Laikytis savo sukurtų, šiame kodeksuose įvardintų nuostatų, bei serverio bendrųjų taisyklių.
3.   Dirbti firmoje kuriai vadovaujama. Darbą galima palikti su pirmininkų įsakymu.
4.   Gavus skundą privaloma į jį atsakyti per 24 valandas.
5.   Vykdyti savo pažadus, bei pirmininkų įsakymus.
6.   Elgtis mandagiai ir laikytis etinių normų ne tik serveryje, bet „discord“ ir forumo platformose.
7.   „/Dmeniu“ atrankoje rašyti tik svarbius pranešimus, kurie susiję su darbu.
8.   Nekenkti kitiems valdžios nariams, bandant juos išprovokuoti ar įžeisti „/p“ susirašinėjimo lauke.
9.   Išbūti savo pareigose: direktoriai – bent vieną mėnesį, pavaduotojai – bent dvi savaites.
10. Atsisakant vadovo pareigų, nedelsiant pranešti pirmininkams.

IV.   Straipsnis. Santykis su darbuotojais

1.   Direktorius – toks pat kaip ir darbuotojas, tad jis privalo atlikti tiek darbų – kiek prašo savo darbuotojų.
2.   Darbuotojai visada turi būti su darbo kontraktais:
      Minimalus kontrakto nustatymo kiekis – 7 dienos, o maksimalus – 28d.
3.   Direktoriai patys renka savo darbo komandą, darbuotojui prasižengus ar būnant neaktyviam darbo srityje – direktorius turi pilną teisę išmesti jį iš darbo (tik žinoma reikia turėti įrodymų).
4.   Be pirmininko leidimo griežtai draudžiama atleisti visus darbe esančius asmenis.
5.   Draudžiama vykdyti atrankas žaidime. Galioja tik teisėsaugos darbui.
6.   Resursų trūkumo atveju, su pirmininkų leidimu galima priimti laikinuosius darbuotojus.
7.   Elgtis mandagiai, rodyti darbuotojams gerą pavyzdį, neįžeidinėti jų per darbo raciją (pajuokauti galite, bet prieš rašydami ką nors tokio pagalvokite, ar asmuo neįsižeis).

V.     Straipsnis. Darbinis transportas

1.   Darbiniame transporte privalo būti pravaryta techninė apžiūra. (Nubausti nebūsite, bet darbuotojui pateikus baudos įrodymus direktorius padengia finansinę žalą). Dėl techninės apžiūros atlikimo kreiptis į pirmininkus!

VI.  Straipsnis. Aktyvumo tvarka

1.   Darbų vadovai turi bendrai pražaisti bent vieną valandą serveryje. „Bendrai“ – Direktoriaus ir pavaduotojo pražaisto laiko suma. [Nebeturi galios]
1.   Visi darbų vadovai ir jų pavaduotojai turi pražaisti bent vieną valandą serveryje.

2.   Būnant laikinai neaktyviu, būtina užpildyti neaktyvumo apeliaciją forume arba pranešti pirmininkams.
3.   Pirmininkai gali taikyti išimtis dėl aktyvumo tvarkos pranešdami iš anksto discord platformoje.

VII. Straipsnis. Atostogų tvarka

1.   Darbo valdžios atstovui, esant atostogose, jo aktyvumas nefiksuojamas.
2.   Darbų valdžios atostogų principas: Darbas X dienų.
3.   Direktoriui maksimaliai galima panaudoti 4 dienas į savaitę.
4.   Pavaduotojui maksimaliai galima panaudoti 2 dienas į savaitę.
5.   Darbo valdžios atstovas eidamas atostogų, turės parašyti apeliaciją nurodydamas datas ir veiklas.
6.   Atostogų limitas: 30 dienų. Pasiekus limitą ir nepanaudojus atostogų, po 1 savaitės jos bus anuliuojamos. 
7.   Draudžiama savavališkai išeiti atostogų.
8.   Atostogų dienų balansas nurodomas serverio Discord platformoje, direktorių kanale.
9.   Atostogų dienų pridėjimo principas darbams. Atostogos pridedamos remiantis direktoriaus ir pavaduotojo surinktais baudos balais:

 • [0-2] Direktoriui +2 dienos; Pavaduotojui: +1 diena. 
 • [3-5] Direktoriui +1 dienos; Pavaduotojas atostogų dienos negauna. 
 • [6-15] Direktorius atostogų dienų(-os) negauna; Pavaduotojas atostogų dienos negauna. 

VIII.   Straipsnis. Darbų valdžios skatinimas

1.   Direktoriui pabaigus kadenciją, duodama 50 kreditų už kiekvieną išbūtą mėnesį.
2.   Pavaduotojui pabaigus kadenciją, duodama 25 kreditus už kiekvieną išbūtą mėnesį.
3.   Už įvykdytą unikalią treniruotės veiklą, pirmininkai gali skirti premiją.
4.   Už puikiai atliekamą darbą, unikalią vadovavimo sistemą ar darbo pakeitimą teigiama linkme galite patekti į geriausiųjų sąrašą.

IX.   Straipsnis. Darbuotojo baudimas

1.   Darbuotojas turi teisę skųsti neadekvačius direktoriaus veiksmus, susijusius su baudos balų skyrimu.
2.   Direktorius turi teisę nusistatyti savo darbo taisykles, bei jų pažeidimo bausmes.
3.   Direktorius, įvesdamas pakeitimus taisyklių srityje, turi nedelsiant pranešti darbuotojams apie jų pokyčius.

X.  Straipsnis. Darbų valdžios baudimas

1.   Už vykdomus pažeidimus, pirmininkai turi teisę:
      a.    Atleisti direktorių iš pareigų.
      b.    Įtraukti direktorių į darbų su direktoriaus pakvietimu juodąjį sąrašą.
      c.    Įtraukti darbų valdžios juodąjį sąrašą.
      d.    Skirti užblokavimo/įkalinimo bausmes.
      e.    Bausti baudos balais už:

Atsakyti
 • Už neužpildyta neaktyvumo anketą ir praleistą dieną (mažiau nei 1h) jums skiriama | 2 baudos balai
 • 4-ta, 5-ta ir t.t neaktyvmo diena be pateisinamos priežasties neinformavus pirmininkų  | 5 baudos balai
 • Už nesąmonių rašymą per /dmeniu ar /atranka | 5 baudos balai
 • Įžeidinėjimai ir/ar nepagarbus elgesys su pirmininkais  | 5 baudos balai
 • Nurodymo grįžti į darbą, kurio valdžios pareigas užima žaidėjas, nevykdymas  | 5 baudos balai
 • Už stambaus mąsto papeikimą (ar resursų trūkumą) jums skiriama | 7 baudos balai
 • Už pagalbą direktoriui jungiantis su kitu IP adresu skiriama | 10 baudos balų
 • Už gautą užblokavimo serveryje bausmę jei bausmė yra didesnė nei 72h jums skiriama | 12 baudos balų

 

XI.  Straipsnis. Darbų su direktoriaus pakvietimų ir valdžios juodieji sąrašai

1.   Už žemiau nurodytus straipsnių pažeidimus, tiek darbuotojas, tiek valdžios narys gali būti įtraukiamas į darbų ar valdžios juodąjį sąrašą.
      a.    Darbo kontrakto nusitraukinėjimas;
      b.    Itin dažnas darbų keitimas;
      c.    Neišbūtas minimalus vadovavimo terminas;
      d.    Grubus elgesys tiek su darbuotojais, tiek su darbų valdžia, tiek su pirmininkais ir serverio administracija.
      e.    Bandymą pakenkti serverio žaidėjams.
       f.    Naudojimasis serverio klaidomis, siekiant pelnyti naudos pareigose.
      g.    Vykdoma stambi korupcinė veikla.
      h.    Nuolatinis darbų keitinėjimas.
2.   Bausdami taisyklių nusižengėlį, pirmininkai gali taikyti išimtis.
3.   Išsipirkimas iš valdžios juodojo sąrašo: 30 000$/1d.
4.   Išsipirkimas iš darbų juodojo sąrašo: 20 000$/1d.
5.   Baudos balų nuėmimas: 10 000$/1 baudos balas.
6.   Juodajį sąrašą galite rasti VVP sąrašų sekcijoje.

XII.   Straipsnis. Darbo kontrakto nusitraukinėjimas [D.K.N]

1.   Tyčinis neleistinų veiksmų vykdymas siekiant nutraukti galiojantį darbo kontraktą.
2.   Darbo kontrakto nusitraukinėjimo bausmė skirstoma į tris pažeidimo lygius:
      a.    Smulkus pažeidimas [1 lygis]: Įkalinimas iki 3 valandų.
      b.    Sunkus arba tyčinis pažeidimas [2 lygis]: Įkalinimas nuo 4 iki 10 valandų.  
      c.    Grubus pažeidimas [3 lygis]: Užblokavimo bausmė nuo 24 iki 250 valandų.
3.   Nepriklausomai nuo bausmės lygio, darbuotojas atleidžiamas iš darbo.
4.   Pirmininkai turi teisę taikyti išimtis, skiriant darbo kontrakto nusitraukinėjimo bausmes.
5.   Žaidėjas gali būti įrašytas į juodąjį sąrašą už D.K.N. Termino laikas [1d. - 14d.] priklauso nuo neleistino veiksmo.

Redaguota Lie_Pa
Pakeitimai
Nuoroda į tema
Pasidalinti ant kitų socialinių tinklų
 • Dom_Harrison pakeitė temos pavadinimą į Darbo Kodeksas [BENDROSIOS NUOSTATOS]
 • Dom_Harrison atskyrė and atskyrė šią Tema
Svečias
Ši tema yra užrakinta.
×
×
 • Create New...